Drzwi do domu

Drzwi do domu GDYNIA

Nowatorska konstrukcja i bogate wzornictwo, wywodz?ce si? z modernistycznego stylu charakterystycznego dla willi, rezydencji i kamienic, to cechy grupy drzwi GDYNIA. Stworzyli?my kolekcj?, w której wykorzystujemy trwa?e materia?y drewna naturalnego, podkre?laj?c ich urod? wieloma kolorami wybarwienia.

Nowatorska konstrukcja i bogate wzornictwo, wywodz?ce si? z modernistycznego stylu charakterystycznego dla willi, rezydencji i kamienic, to cechy grupy drzwi GDYNIA. Stworzyli?my kolekcj?, w której wykorzystujemy trwa?e materia?y drewna naturalnego, podkre?laj?c ich urod? wieloma kolorami wybarwienia. czytaj wiÄ™cej »
Modele GDYNIA dzi?ki solidnej konstrukcji, znakomitemu zamkowi listwowemu, bolcom antywywa-?eniowym i szybie weneckiej zapewni? poczucie bezpiecze?stwa domowników. GDYNIA to drzwi doskona?e do zastosowania w eleganckich rezydencjach. Drzwi z tej kolekcji mog? by? dodatkowo uzupe?nione o na?wietla w atrakcyjnych wzorach (str. 72). W celu przed?u?enia okresu bezproblemowej eksploatacji, do drzwi zewn?trznych zalecamy stosowanie zadaszenia. W drzwiach otwieranych na zewn?trz zadaszenie jest obowi?zkowe. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi do domu GDA?SK , SZCZECIN , TORU?

Oferujemy drzwi zewn?trzne metalowe, otwierane do wewn?trz, odporne na warunki atmosferyczne.

Drzwi wyposa?one s? w dwa zamki, bolce antywywa?eniowe, o?cie?nic? metalow? oraz komplet uszczelek. Przyst?pna cena oraz podwy?szona izolacja cieplna - to cechy, dzi?ki którym drzwi ciesz? si? nies?abn?cym zainteresowaniem w?ród naszych Klientów

Oferujemy drzwi zewn?trzne metalowe, otwierane do wewn?trz, odporne na warunki atmosferyczne.Drzwi wyposa?one s? w dwa zamki, bolce antywywa?eniowe, o?cie?nic? metalow? oraz komplet uszczelek. Przyst?pna cena oraz podwy?szona izolacja cieplna - to cechy, dzi?ki którym drzwi ciesz? si? nies?abn?cym zainteresowaniem w?ród naszych Klientów czytaj wiÄ™cej »
Z uwagi na niekorzystne dzia?anie promieni s?onecznych oraz wód opadowych na wszelkiego rodzaju powierzchnie lakierowane zalecamy stosowanie zadaszenia drzwi zewn?trznych. Zadaszenie to zapobiegnie nadmiernemu nagrzewaniu si? powierzchni drzwi pod wp?ywem s?o?ca (szczególnie dotyczy to ciemnych powierzchni) oraz zaleganiu w zag??bieniach zamarzni?tej wody lub ?niegu.Wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk wp?ynie w sposób zasadniczy na znacz?ce przed?u?enie czasu bezproblemowej eksploatacji drzwi. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi do domu WROC?AW

Wysoka jako?? surowców w po??czeniu ze sprawdzon? technologi? produkcji drzwi WROC?AW gwarantuj? trwa?? konstrukcj? oraz wysok? jako?? wyko?czenia.

Wysoka jako?? surowców w po??czeniu ze sprawdzon? technologi? produkcji drzwi WROC?AW gwarantuj? trwa?? konstrukcj? oraz wysok? jako?? wyko?czenia. czytaj wiÄ™cej »
WROC?AW to solidne drzwi zewn?trzne o du?ych walorach estetycznych. Zastosowane przeszklenia oraz wzory frezu podkre?laj? urod? architektury oraz buduj? atmosfer? miejsca. Te cechy drzwi z tej kolekcji czyni? je doskona?? propozycj? dla wymagaj?cych klientów domów o charakterze willowym. W celu wielokrotnego przed?u?enia okresu bezproblemowej eksploatacji, do drzwi zewn?trznych zalecamy stosowanie zadaszenia. W drzwiach otwieranych na zewn?trz zadaszenie jest obowi?zkowe. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi do domu STALPRODUKT

Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm.
Wyko?czone jest pow?ok? PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?.
?rodek skrzyd?a wype?niono materia?em izolacyjnym.
Dolna cz??? skrzyd?a zosta?a zako?czona profilem metalowym, co umo?liwia dopasowanie d?ugo?ci skrzyd?a poprzez skracanie do 160 mm (we w?asnym zakresie).

Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm. Wyko?czone jest pow?ok? PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?.?rodek skrzyd?a wype?niono materia?em izolacyjnym.Dolna cz??? skrzyd?a zosta?a zako?czona profilem metalowym, co umo?liwia dopasowanie d?ugo?ci skrzyd?a poprzez skracanie do 160 mm (we w?asnym zakresie).
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku