Drzwi techniczne

Drzwi techniczne EI 30 , EI 60

Zapewnienie bezpiecze?stwa wsz?dzie tam, gdzie jest to niezb?dne, stanowi istotne wyzwanie dla projektantów drzwi zewn?trznych odpornych na dzia?anie czynników ogniowych. Drzwi metalowe o specjalnych w?a?ciwo?ciach odporno?ci ogniowej – EI 30 to uniwersale rozwi?zanie do zastosowania we wszelkiego rodzaju budynkach u?yteczno?ci publicznej .

Zapewnienie bezpiecze?stwa wsz?dzie tam, gdzie jest to niezb?dne, stanowi istotne wyzwanie dla projektantów drzwi zewn?trznych odpornych na dzia?anie czynników ogniowych. Drzwi metalowe o specjalnych w?a?ciwo?ciach odporno?ci ogniowej – EI 30 to uniwersale rozwi?zanie do zastosowania we wszelkiego rodzaju budynkach u?yteczno?ci publicznej . czytaj wiÄ™cej »
Drzwi stanowi? doskona?? ochron? przed rozprzestrzenianiem si? ognia, w naszych gara?ach, piwnicach, warsztatach tak?e w du?ych halach i magazynach. EI 30 to solidna konstrukcja oparta na najlepszych materia?ach, poprzez zastosowanie mechanizmu „samozamykania” pozwala na sprawn? komunikacj?, jak równie? wzmacnia poziom bezpiecze?stwa, oddzielaj?c stref? zagro?enia od reszty pomieszcze?. Zastosowane rozwi?zania techniczne pozwalaj? na mocowanie skrzyd?a w dowolnym kierunku ich otwarcia. Drzwi oferujemy w komplecie z o?cie?nic? metalow?. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi techniczne EI 30 metalowe

Zapewnienie bezpiecze?stwa wsz?dzie tam, gdzie jest to niezb?dne, stanowi istotne wyzwanie dla projektantów drzwi zewn?trznych odpornych na dzia?anie czynników ogniowych. Drzwi metalowe o specjalnych w?a?ciwo?ciach odporno?ci ogniowej – EI 30 to uniwersale rozwi?zanie do zastosowania we wszelkiego rodzaju budynkach u?yteczno?ci publicznej .Zapewnienie bezpiecze?stwa wsz?dzie tam, gdzie jest to niezb?dne, stanowi istotne wyzwanie dla projektantów drzwi zewn?trznych odpornych na dzia?anie czynników ogniowych. Drzwi metalowe o specjalnych w?a?ciwo?ciach odporno?ci ogniowej – EI 30 to uniwersale rozwi?zanie do zastosowania we wszelkiego rodzaju budynkach u?yteczno?ci publicznej . czytaj wiÄ™cej »
Drzwi stanowi? doskona?? ochron? przed rozprzestrzenianiem si? ognia, w naszych gara?ach, piwnicach, warsztatach tak?e w du?ych halach i magazynach. EI 30 to solidna konstrukcja oparta na najlepszych materia?ach, poprzez zastosowanie mechanizmu „samozamykania” pozwala na sprawn? komunikacj?, jak równie? wzmacnia poziom bezpiecze?stwa, oddzielaj?c stref? zagro?enia od reszty pomieszcze?. Zastosowane rozwi?zania techniczne pozwalaj? na mocowanie skrzyd?a w dowolnym kierunku ich otwarcia. Drzwi oferujemy w komplecie z o?cie?nic? metalow?. 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi basenowe AQUA

AQUA to drzwi, które doskonale sprawdzaj? si? w pomieszczeniach o wysokiej wilgotno?ci powietrza. Konstrukcja drzwi pozwalana na stosowanie ich we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach nara?onych na bezpo?redni kontakt z wod?. Zastosowane pokrycie HPL o najwy?szej odporno?ci na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje d?ugotrwa?e u?ytkowanie drzwi w ekstremalnie trudnych warunkach. Drzwi doskona?e do pomieszcze? typu basen, myjnia samochodowa, ?a?nia itp.AQUA to drzwi, które doskonale sprawdzaj? si? w pomieszczeniach o wysokiej wilgotno?ci powietrza. Konstrukcja drzwi pozwalana na stosowanie ich we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach nara?onych na bezpo?redni kontakt z wod?. Zastosowane pokrycie HPL o najwy?szej odporno?ci na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje d?ugotrwa?e u?ytkowanie drzwi w ekstremalnie trudnych warunkach. Drzwi doskona?e do pomieszcze? typu basen, myjnia samochodowa, ?a?nia itp.
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi u?yteczno?ci publicznej ENDURO

W zwi?zku z zapotrzebowaniem na drzwi o podwy?szonej odporno?ci do presti?owych aktualnie realizowanych obiektów(lotniska,centra handlowe,laboratoria,hotele,zespo?y sanitarne,obiekty gastronomiczne, nowoczesne zak?dy przemys?owe) Porta wprowadzi?a now? kolekcj? drzwi najwy?szej jako?ci do obiektów o du?ym nat??eniu ruchu.

W zwi?zku z zapotrzebowaniem na drzwi o podwy?szonej odporno?ci do presti?owych aktualnie realizowanych obiektów(lotniska,centra handlowe,laboratoria,hotele,zespo?y sanitarne,obiekty gastronomiczne, nowoczesne zak?dy przemys?owe) Porta wprowadzi?a now? kolekcj? drzwi najwy?szej jako?ci do obiektów o du?ym nat??eniu ruchu. czytaj wiÄ™cej »
Istot? projketu jest wyposa?enie skrzyd?a w specjalnie profilowan? listw? ze stali nierdzewnej, która po zamontowaniu na przyldze eliminuje ryzyko jej uszkodzenia. Dla podkre?lenia zalet: trwa?o?ci i wytrzyma?o?ci, na nowy model skrzyde? ENDURO zdecydowali?my sie udziela? 10 LAT GWARANCJI 
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Drzwi AKUSTYCZNE

Specjalistyczne drzwi o podwy?szonej izolacyjno?ci akustycznej Rw=42 dB przeznaczone s? do stosowania w budynkach u?yteczno?ci publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewn?trzne wej?ciowe lub wewn?trzlokalowe. Drzwi sprzedawane w komplecie z o?cie?nic? drewnian? lub metalow? posiadaj? dodatkowo cech? odporno?ci ogniowej 30 min (EI 30 ) oraz dymoszczelno?ci Sa i Sm.Specjalistyczne drzwi o podwy?szonej izolacyjno?ci akustycznej Rw=42 dB przeznaczone s? do stosowania w budynkach u?yteczno?ci publicznej lub mieszkalnych jako drzwi wewn?trzne wej?ciowe lub wewn?trzlokalowe. Drzwi sprzedawane w komplecie z o?cie?nic? drewnian? lub metalow? posiadaj? dodatkowo cech? odporno?ci ogniowej 30 min (EI 30 ) oraz dymoszczelno?ci Sa i Sm.
Zdjęcia do pobrania (kliknij aby rozwinąć))

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku