Buduj z g?ow? ...

W zwi?zku z coraz rozs?dniejszym oraz bardziej perspektywistycznym podej?ciem Ludzi, podczas realizowania "wymarzonych domów", postanowili?my wyj?? Pa?stwu na przeciw oczekiwaniom proponuj?c realizacje tradycyjnych budynków, uzupe?nionych o nowoczesne rozwi?zania w dziedzinach termoizolacji, instalacji wewn?trznych, automatyki, produkcji i monta?u stolarki okiennej oraz drzwiowej. Tym te? sposobem kierunkujemy nasze realizacje w stron? budynków energooszcz?dnych, niskoenergetycznych lub pasywnych charakteryzuj?cych sie :

 • Wysoka akumulacja ciep?a. Istotn? cech? budynków niskoenergetycznych jest zdolno?? akumulowania ciep?a promieniowania s?onecznego przez przegrody budowlane i oddawania go w okresie niedoboru. W ten sposób w wi?kszym stopniu wykorzystujemy darmow? energi? s?o?ca do ogrzewania naszego domu.
 • Wysoka warto?? rynkowa. Je?eli b?dziecie Pa?stwo rozwa?ali sprzeda? domu, technologia tradycyjna po??czona z wysok? energooszcz?dno?ci?, popart? certyfikatem energetycznym, zapewni wysok? cen? nieruchomo?ci w zwi?zku z mo?liwo?ciami jakie nam taki budynek daje..
 • Dobrane, optymalne dla Pa?stwa potrzeb oraz bud?etu rozwi?zania. Nie wszystko co energooszcz?dne op?aca si? stosowa?. Dom energooszcz?dny wymaga optymalizacji szeregu rozwi?za?, propozycji technologicznych i materia?owych oraz dopasowania do warunków ka?dego projektu inwestycyjnego.
 • Wysoki komfort u?ytkowania b?d?cy wynikiem zastosowania nowoczesnych oraz efektywnych instalacji wewn?trznych pozwalaj?cych dodatkowo na znaczne oszcz?dno?ci w domowym bud?ecie.

Opis technologii :

W?a?ciwa architektura budynku.

Architektura budynku jest najta?szym sposobem na mniejsze rachunki za energi?. Tak wi?c proponujemy naszym klientom projekty cechuj?ce si? zwart? bry??, czyli niskim wspó?czynnikiem A/V (powierzchni przegród zewn?trznych do kubatury budynku). Mniejsza powierzchnia dachu oraz jego prostota maj? tak?e istotne znaczenie dla strat ciep?a. Pami?tajmy równie?, ?e dom z poddaszem u?ytkowym lub pi?trowy ma korzystniejszy wspó?czynnik A/V ni? dom parterowy.

Wysoka izolacyjno?? cieplna przegród budowlanych.

W tych kwestiach jeste?my bezwzgl?dni. W sumie przez wszystkie przegrody budowlane (?ciany zewn?trzne, dach, pod?og? na gruncie) ucieka po?owa ciep?a. Przy doborze materia?u izolacyjnego zwracamy uwag? na jego grubo??, wspó?czynnik przewodzenia ciep?a oraz cen?.
Przyj?te w naszych domach rygorystyczne wspó?czynniki przenikania ciep?a wynosz? odpowiednio dla poszczególnych przegród budowlanych:
dla ?cian zewn?trznych U = 0,20 - 0,12 W/m˛K
dla ?cian fundamentowych U = 0,20 - 0,15 W/m˛K
dla pod?ogi na gruncie U = 0,20 - 0,14 W/m˛K
dla dach U = 0,20 - 0,11 W/m˛K

Wysoka izolacyjno?? cieplna stolarki okiennej.
Dobór stolarki okiennej wykonujemy w oparciu o za?o?ony standard energetycznego budynku. Dzi?ki nowoczesnym rozwi?zaniom mo?emy zaoszcz?dzi? do 40% ciep?a uciekaj?cego przez okna. Wy?sz? izolacyjno?? uzyskujemy stosuj?c lepsze pakiety szybowe, profile, ciep?e ramki, oraz dodatkow? uszczelk?. Jednak decyduj?cy wp?yw na izolacyjno?? ca?ego okna ma pakiet szybowy. W budynkach energooszcz?dnych stosujemy pakiety 2 szybowe ze wspó?czynnikiem izolacyjno?ci 1,0 W/m˛K oraz 1,5 W/m˛K dla profili okiennych. Dla budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych proponujemy pakiety 3-szybowe wype?nione kryptonem lub argonem i pow?okami niskoemisyjnymi, dzi?ki czemu uzyskujemy wspó?czynnik izolacyjno?ci 0,8-0,6 W/m˛K, a dla profili dodatkowo wype?nionych piank? poliuretanow? wspó?czynnik izolacyjno?ci 1,2 W/m2K

Likwidacja lub ograniczenie mostków cieplnych.
Jest to bardzo istotne zarówno ze wzgl?du na energooszcz?dno?? budynku jak i jego trwa?o?? oraz zdrowotno??. W domach jednorodzinnych potencjalna liczba mostków cieplnych wynosi od kilkunastu do kilkudziesi?ciu. A co wa?ne, koszt ich likwidacji jest stosunkowo niewielki. Dodatkowo, czym wy?sza energooszcz?dno?? budynku, tym potrzeba ich wyeliminowania staje si? bardziej istotna.

Wykonawstwo.
Zastosowanie najlepszych technologii i materia?ów bez poprawnego ich wykonania nie przyniesie zak?adanego efektu. Nabiera to zw?aszcza znaczenia przy projektach bardziej skomplikowanych jakimi s? domy energooszcz?dne, niskoenergetyczne i pasywne. Dzi?ki wiedzy i do?wiadczeniu naszej kadry oraz przeszkolonym pracownikom s?u?ymy Pa?stwudoradztwem technicznym oraz praktycznym podczas realizowanego procesu inwestycyjnego.

Odzysk ciep?a z systemu wentylacji.
Ka?dy nasz energooszcz?dny dom wyposa?ony jest w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep?a, czyli rekuperacj?. Jego zastosowanie umo?liwia ogrzanie nap?ywaj?cego powietrza ciep?em powietrza wywiewanego. Sprawno?? rekuperatora si?ga 95%. Dzi?ki temu systemowi mieszka?cy maj? wie?e powietrze nawet w okresie zimowym, bez istotnych start ciep?a, a mikroklimat w domu staje si? zdecydowanie korzystniejszy. Dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych dodatkowo stosujemy system GWC (gruntowy wymiennik ciep?a), który w okresie zimowym podnosi sprawno?? ca?ego systemu, a w letnim sch?adza powietrze w budynku.

Tanie ?ród?o ciep?a.
Oszcz?dno?ci w rachunkach za ogrzewanie uzyskujemy zarówno poprzez znaczne ograniczenie strat ciep?a, jak równie? przez optymalizacj? systemu grzewczego. Dlatego starannie dobieramy dla naszych klientów system ogrzewania oraz ?ród?o ciep?a. Bierzemy pod uwag? obliczeniowe zapotrzebowanie na ciep?o do ogrzewania, dost?pne media przy dzia?ce, wielko?? kot?owni, preferencje mieszka?ców do ogrzewania pod?ogowego oraz grzejnikowego, sk?onno?? inwestorów do obs?ugi urz?dze? grzewczych oraz ich charakter pracy zawodowej. Nasze domy wyposa?amy pocz?wszy od tradycyjnych kot?ów na paliwa sta?e i gazowe, kondensacyjne, pompy ciep?a po ogrzewania kominkowe z systemem DGP (Dystrybucja Gor?cego Powietrza) i kominki z p?aszczem wodnym.

Wykorzystanie odnawialnych ?róde? ciep?a.
Ten kierunek rozwoju pozyskiwania energii ma przed sob? najwi?ksz? przed sob? przysz?o?? w UE. Zastosowanie odnawialnych ?róde? energii w budowie domu zwi?ksza efektywno?? energetyczn?, a jednocze?nie zmniejsza emisj? szkodliwych substancji. W naszych domach urz?dzenia i systemy odnawialnych ?róde? energii znajduj? zastosowanie w ogrzewaniu pomieszcze? (kot?y na biomas?, kominki na drewno, pompy ciep?a), podgrzewaniu wody u?ytkowej (kolektory s?oneczne), oraz wytwarzaniu energii elektrycznej.

Akumulacja ciep?a przegród budowlanych.
Dzi?ki zastosowaniu w naszych domach technologii tradycyjnej, tj. murowanej cechuj? si? one wysok? akumulacj? ciep?a. Dlatego do budowy domów u?ywamy g?ownie ceramiki i silikatu. Du?e przeszklenia od strony po?udniowej budynku oraz ich w?a?ciwe umiejscowienie, umo?liwiaj? pozyskanie znacznej ilo?ci darmowego ciep?a z energii s?onecznej. Najprostszym sposobem magazynowania ciep?a jest akumulacja bezpo?rednia w masywnej konstrukcji budynku.

Automatyka.
W nowoczesnych budynkach energooszcz?dnych wyst?puje znaczna liczba instalacji: ogrzewania grzejnikowego i pod?ogowego, solarna, kominkowa z p?aszczem wodnym, rekuperacji, klimatyzacji, o?wietlenia, teletechniczna, audio-video, alarmowa i dost?pu do budynku. Aby zapewni? mieszka?com bezpiecze?stwo, spokój i optymalny mikroklimat coraz cz??ciej wyposa?amy nasze budynki w systemy inteligentnego sterowania.

 

LOGO_REKUPERATOROW logo_lipinscy logo_grupa

logo_rehau logo_knauf

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku