Gruntowe wymienniki ciep?a

 

Jak to dzia?a ... ?

Gruntowy wymiennik ciep?a wykorzystuje energi? zgromadzon? w gruncie: poni?ej g??boko?ci przemarzania gruntu (zazwyczaj ok. 1,5m) temperatura gruntu jest sta?a i wynosi ?rednio od +4 do +8 stopni Celsjusza. GWC jest urz?dzeniem umo?liwiaj?cym kontakt (po?redni lub bezpo?redni) powietrza przeze? przep?ywaj?cego z gruntem o wspomnianej temperaturze. W zale?no?ci od temperatury powietrza wchodz?cego do GWC jego temperatura ulega obni?eniu (latem) lub podwy?szeniu (zim?).

KORZY?CI W OKRESIE LETNIM KORZY?CI W OKRESIE PRZEJ?CIOWYM
lato OKRES_PRZESJCIOWY
KORZY?CI W OKRESIE ZIMOWYM
 
ZIMA

 

 

 

                  Na podstawie wieloletnich do?wiadcze? opracowali?my unikatowy model czerpni ogrodowej zapewniaj?cy optymalne warunki przep?ywu powietrza przy jednoczesnym braku kosztów eksploatacyjnych. Zastosowali?my filtry wielorazowego u?ytku, które nie ulegaj? zniszczeniu po kontakcie z wod? oraz które zabezpieczaj? system wentylacyjny przed niekontrolowanym zablokowaniem: wyeliminowali?my ryzyko zablokowania przep?ywu powietrza przez GWC w okresie jesiennym i zimowym, gdy standardowa tkanina filtracyjna ulega silnemu zwil?eniu oraz zamarzni?ciu.

 

 

 ZALETA NASZEGO SYSTEMU :

 • antybakteryjna warstwa wewn?trzna gwarantuj?ca wysok? higien? powietrza
 • rura pe?no?cienna z polipropylenu z optymaln? przewodno?ci? ciepln?
 • wysoka sztywno?? wzd?u?na zapewniaj?ca odprowadzenie kondensatu
 • szczelno?? na przenikanie radonu zapewniona dzi?ki specjalnemu systemowi uszczelniaj?cemu z pier?cieniem zabezpieczaj?cym Safety-Look
 • bogata oferta kszta?tek dla indywidualnego rozmieszczenia przewodów rurowych
 • specjalny system do odzysku ciep?a z powietrza
 • poprawa jako?ci powietrza w budynku
 • redukcja op?at za ogrzewanie zim? i za ch?odzenie latem
 • przyjemny ch?ód latem
 •  

  Awadukt_Thermo

  GRUNTOWY WYMIENNIK CIEP?A AWADUKT THERMO

   

   

  Oryginalne ogrodowe czerpnie powietrza do wymienników gruntowych

  Czerpnie dost?pne s? w dwóch wersjach:

  CZERPNIA_GARDEN

  - malowane proszkowo w kolorze zielonym
  - wykonane ze stali nierdzewnej

   


     AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY :

  logo_rehau

  ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY !!!

     

  Załączniki:
  Pobierz plik (Katalog_AWADUKT_Thermo.pdf)Prospekt_AWADUKT_Thermo[Szczegó?owy opis systemu AWADUKT Thermo]666 Kb2010.02.07 20:11

  Newsletter

  Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
  Partnerzy


  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy

  Gruntowe wymienniki ciepła

  |

  Wentylacja z odzyskiem ciepła

  |

  Ĺšwiadectwa energetyczne

  |

  RozwiÄ…zania konstrukcyjne

  |

  Projekty energooszczędne

  |

  Drzwi zewnętrzne

  |

  Drzwi antywłamaniowe

  |

  Kielce

  |

  Busko

  |

  Rekuperatory

  |

  Gruntowe wymienniki ciepła

  |

  Salony w Kielcach i Busku