Nasza Ideologia

Dlaczego budowa? energooszcz?dnie ?

   Budownictwo energooszcz?dne charakteryzuje si? wieloma zaletami, które to przemawiaj? coraz cz??ciej tak samo do osób indywidualnych jak równie? deweloperów. Powód jest bardzo prosty. Ogólne ukierunkowanie budownictwa energooszcz?dnego ma na celu budowa? w taki sposób, aby budynki które u?ytkujemy by?y dla nas jeszcze bardziej komfortowe , przyjazne i funkcjonalne od tych budowanych dotychczas, przy jednocze?nie jak najmniejszych kosztach eksploatacji. Dlatego te? proces projektowania takich budynków jak równie? pó?niejszego wykonawstwa, jest prowadzony bardzo szczegó?owo i ka?dy drobny element musi by? tu tak dobrany, aby ca?o?? tworzy?a obiekt godny naszych oczekiwa?.

 

Mniejsze koszty eksploatacji – jak to zrobi? ?

   Budynek energooszcz?dny to w najprostszym uj?ciu budynek bardzo dobrze wyizolowany, z odpowiednimi instalacjami oraz wykonany z materia?ów o podwy?szonych parametrach wspó?czynnika przenikania ciep?a.To bardzo du?e uproszczenie, aczkolwiek to w?a?nie jest budownictwo energooszcz?dne. Proces projektowania, to proces pocz?wszy od prawid?owego usytuowania Naszego obiektu , poprzez odpowiednie dobranie przeszklenia ?cian daj?cych najwi?ksze zyski energii S?onecznej, po odpowiednie zaprojektowanie izolacji, zastosowanie w?a?ciwej stolarki , oraz co jest bardzo wa?n? rzecz? dobór taki instalacji wentylacji, C.O aby budynek w którym mieszkamy, zacz?? zarabia? na Nas samych jak najszybciej.

 

Jak to mo?liwe ?

   Mianowicie wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej pozbawionej mostków termicznych powoduj?cych straty energii z Naszego budynku oraz zastosowanie materia?ów o podwy?szonych parametrach izolacyjnych, to tak naprawd? nic innego jak zainwestowanie w rozwi?zania , materia?y i wykonawstwo powoduj?ce i? ogrzewanie za które p?acimy, ogrzewa Nasz dom i jego wn?trze, a nie powietrze go otaczaj?ce.

   W parze z powy?szym za?o?eniem dla Naszego domu, bezwzgl?dnie musi i?? wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a. Wentylacja taka umo?liwia odzysk ciep?a powsta?ego w wyniku ogrzewanie Naszego domu, zysków z energii S?onecznej dostarczonej przez elementy prze?roczyste, wydzielanego ciep?a z Nas samych czy te? urz?dze? elektrycznych. Zastosowanie tego typu wentylacji likwiduje nam najwi?ksze straty ciep?a, jakie powstaj? podczas u?ytkowania Naszych domów.Wentylacja grawitacyjna to tak naprawd? nic innego, jak du?a dziura w dachu o powierzchni kominów, odprowadzaj?ca ciep?o za które p?acimy otoczeniu. Innym równie wa?nym minusem wentylacji grawitacyjnej jest samo jej dzia?anie, a raczej jego brak, powoduj?cy Nasze z?e samopoczucie i os?abienie organizmu na co dzie?.

   W tym samym stopniu co instalacja wentylacji bardzo wa?nymi „elementami” obiektu energooszcz?dnego s? pozosta?e instalacje. Budownictwo to u?wiadomi?o ludziom mo?liwo?ci jakie s? w Naszym otoczeniu , pozwalaj?ce na pozyskiwanie darmowej energii z odnawialnych ?róde? jakimi jest S?o?ce , grunt , geotermia. Takimi przyk?adami  rozwi?za? stosowanymi w budownictwie energooszcz?dnym sta?y si?:

 • -kolektory s?oneczne
 • -pompy ciep?a
 • -ogniwa fotowoltaiczne.
 • - itp

Te pierwsze - dzi?ki energii pozyskiwanej ze S?o?ca praktycznie w 80% w skali roku s? w stanie zapewni? nam darmow? ciep?? wod?.

Pompy ciep?a  - dzi?ki ciep?u panuj?cemu wewn?trz gruntu, doprowadzaj? z niego energi? wykorzystywan? do wytwarzania ciep?a niezb?dnego do ogrzewania Naszego domu oraz mog? wspomaga? instalacje solarn?, celem uzyskania 100% wydajno?ci tego typu instalacji do ogrzewania ciep?ej wody u?ytkowej równie? w okresach zimowych.

Ogniska fotowoltaiczne jeszcze nie dawno by?y czym? innowacyjnym na naszym rynku , a na dzie? dzisiejszy zaczynaj? by? jednym z podstawowych elementów instalacji budynków energooszcz?dnych. Koszty ogniw fotowoltaicznych znacznie si? obni?y?, a ich zastosowanie umo?liwia wykorzystanie energii S?onecznej i zamiana jej na energi? elektryczn? wykorzystywan? np. do zasilania takich urz?dze? jak nasza pompa ciep?a czy te? wentylacja mechaniczna. Tym sposobem sami Pa?stwo widzicie i? odpowiednie przeanalizowanie Naszych potrzeb, umo?liwia dobór takich instalacji i rozwi?za? w Domach Naszych Marze? , ?e koszty u?ytkowania budynku zostaj? minimalizowane nawet do kilkuset z?otych rocznie !!!

 

Projekty:

   Zdajemy sobie spraw? z powagi ca?ej sytuacji jakie stawia przed Nami tak przemy?lane budownictwo, dlatego te? chc?c mie? w swojej ofercie projekty najwi?kszych profesjonalistów budownictwa energooszcz?dnego oraz pasywnego podj?li?my wspólnie wspó?prac? z Pa?stwem Lipi?skimi z Wroc?awia. To bezapelacyjni profesjonali?ci w swojej dziedzinie, co udowodnili w sposób namacalny poprzez zaprojektowanie oraz wybudowanie pierwszy certyfikowanego domu pasywnego w Polsce, który jako jedyny uzyska? certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt. Równie? jako pierwsi wprowadzili na polski rynek gotowe projekty domów energooszcz?dnych, w których zawarli do?wiadczenie i wiedz? zdobyt? przy realizacji domu pasywnego.

dom_pasywny_wykonany

DOM PASYWNY W SMOLCU proj. M&L LIPI?SCY

Wentylacje:

   Budynek pasywny jaki zrealizowali Pa?stwo Lipi?scy ,umo?liwi? zastosowanie w nim szeregu rozwi?za?,  które to potwierdzi?y ich niezawodno??. W wyniku tego podj?li?my rozmowy z liderem Naszego rynku z zakresu wentylacji z odzyskiem ciep?a. Wiedz?c o profesjonalizmie urz?dze? i wieloletnim do?wiadczeniu na rynkach Europy zostali?my autoryzowanym przedstawicielem firmy REKUPERATORY.PL

 

GWC – gruntowe wymienniki powietrza

            To rozwi?zanie umo?liwiaj?ce zwi?kszenie wydajno?ci wentylacji z odzyskiem ciep?a. Jak ? Najogólniej mo?na powiedzie? i? wentylacja mechaniczna pobiera naturalne powietrze z zewn?trz i w urz?dzeniu zwanym rekuperatorem odzyskuje ciep?o z kana?u wyprowadzaj?cego ogrzane powietrze z wn?trza. Nast?pnie dzi?ki uzyskanej energii powietrza nawiewanego zostaje ogrzane.Oczywi?cie zim? powietrze pobierane z zewn?trz mo?e si?ga? nawet –22 stopni. Wewn?trz natomiast b?dziemy mieli ok. 24 stopnie i tak du?a ró?nica jest bardzo ci??ka do zniwelowania dla rekuperatora. Jest to oczywi?cie zaledwie kilka dni w skali roku, aczkolwiek mamy mo?liwo?? zastosowania rewelacyjnego produktu firmy REHAU -  „ Gruntowy Wymiennik Ciep?a AWADUKT Thermo. System ten pozwala poza zwi?kszaniem wydajno?ci wentylacji z odzyskiem ciep?a w okresie zimowym, na zapewnienie w gor?cych okresach letnich ch?odnego powietrza wewn?trz Naszego budynku.

REKUPERACJA + GRUNTOWY WYMIENNIK CIEP?A 

 • zim? - odzysk ciep?a nawet w najch?odniejszych okresach przy temperaturach zewn?trznych w okolicach –22 stopnie , temperatur? nawiewanego powietrza do pokuj na poziomie oko?o +21 C
 • latem – uzyskanie w okresie letnim przy zewn?trznych temperaturach +30 stopni, powietrza nawiewanego do Naszego mieszkania o temperaturze oko?o 19 stopni. 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY !!!

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku