M&L Lipinscy Biuro Projektowe

 

Do?wiadczenia Pa?stwa Lip?skich i zasadno?? wyboru w?a?nie ich projketów :

 1. CZYM S? DOMY ENERGOOSZCZ?DNE?

Podwy?ki cen energii i wzrost kosztów ogrzewania budynków coraz widoczniej wp?ywaj? na wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami pozwalaj?cymi na obni?enie tych kosztów.
Obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2009r. nowe regulacje prawne w Polsce obliguj? w?a?cicieli budynków, które s? oddawane do u?ytku lub wprowadzane do obrotu gospodarczego, do sporz?dzania ?wiadectw energetycznych. Obowi?zek ten  jasno wynika z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16.12.2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest poprawa jako?ci ?rodowiska, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego.

W perspektywie mamy wi?c nieuchronnie zbli?aj?c? si? zale?no??: niska konsumpcja energii uwidoczniona na ?wiadectwie, skutecznie podniesie atrakcyjno?? oraz warto?? domu na rynku nieruchomo?ci.


Nale?y tu zaznaczy?, ?e ?aden ze standardowo projektowanych budynków, spe?niaj?cych jedynie warunki zawarte w zmienionym w?a?nie prawie budowlanym, nie mie?ci si? w ?adnej klasie opisywanej jako energooszcz?dna, poniewa? zapotrzebowanie na ciep?o w takich budynkach waha si? od 100 do 120 kWh/m˛/rok, a dla budynków pochodz?cych z lat 70-90 osi?ga niejednokrotnie warto?ci 150-200 kWh/m˛/rok.


O domu energooszcz?dnym mo?emy mówi? dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energi? do ogrzewania E[A], obni?ymy poni?ej poziomu 70 kWh/m˛/rok. Podzia? ten zosta? wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzale?nia energooszcz?dno?? budynku od ilo?ci energii potrzebnej do ogrzania 1m˛ powierzchni budynku w ci?gu roku:

 • powy?ej 70 kWh/m˛/rok - dom poza klas? energooszcz?dno?ci
 • 30-70 kWh/m˛/rok - dom energooszcz?dny
 • 15-30 kWh/m˛/rok - dom niskoenergetyczny
 • poni?ej 15 kWh/m˛/rok - dom pasywny


Mo?na okre?li? w skrócie, ?e dom energooszcz?dny jest to taki dom, który posiada:

 • dobr? izolacj? przegród zewn?trznych w tym stolarki okiennej i drzwiowej
 • zredukowane mostki termiczne
 • wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a
 • wysokosprawn? instalacj? grzewcz?


Ponadto, dom energooszcz?dny powinien zu?ywa? jak najmniej energii na codzienn? eksploatacj?, tzn. o?wietlenie, prac? urz?dze? gospodarstwa domowego itp. Powinien zarazem przyczynia? si? do redukcji emisji dwutlenku w?gla do atmosfery i w miar? mo?liwo?ci wykorzystywa? jak najwi?kszy procent energii odnawialnej, czyli - s?onecznej, wiatrowej, gruntowej, biomasy.

Znaj?c wp?yw przegród na utrat? ciep?a przez budynek, mo?na podj?? odpowiednie dzia?ania, maj?ce na celu jego redukcj?. Ka?de z zastosowanych rozwi?za? powoduje popraw? w bilansie energetycznym, jednak dopiero u?ycie ich kompleksowo daje pe?ny efekt.


Nasze biuro od d?u?szego czasu wdra?a zagadnienia energooszcz?dne w polskie realia. Projekty domów energooszcz?dnych, które od nas otrzymujecie to efekt wielu lat do?wiadcze?, przemy?le? i praktyki.

DAJEMY WAM SAME KORZY?CI:

 • optymalizacja rozwi?za?
 • dost?pno?? produktów i technologii na polskim rynku
 • dodatkowe nak?ady inwestycyjne nie wi?ksze ni? 10%
 • krótki czas zwrotu poniesionych wydatków poprzez oszcz?dno?ci na energii
 • poprawa komfortu zamieszkania


Nasze projekty domów energooszcz?dnych daj? gwarancj?, ?e wybudowane z nich domy b?d? cieszy? w?a?cicieli niskimi rachunkami.


2. ZASTOSOWANE ROZWI?ZANIA WP?YWAJ?CE NA ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEP?O


Poprawa izolacyjno?ci termicznej zewn?trznych przegród budowlanych

 • Zwi?kszenie izolacji cieplnej - 20cm na ?cianach (U0 poni?ej 0,15W/m˛K) i pod pod?og? na gruncie, 30cm w dachu - (warto?ci dla styropianu wzbogaconego grafitem - NEOPOR®)
 • Poprawa parametrów stolarki okiennej - nie gorsze ni? U0=1,2 W/m˛K dla ramy i U0=1,0 W/m2K dla szyb
 • Szczelne po??czenie izolacji termicznej ?cian i dachuLikwidacja mostków termicznych

 • Likwidacja pionowego mostka termicznego
  - posadzka na gruncie jako p?yta ?elbetowa wsparta na ?cianach fundamentowych za po?rednictwem specjalnych betonowo-styropianowych elementów (IZOMUR®)
  - ocieplenie ?cian fundamentowych warstw? 20cm styropianu
 • Zminimalizowanie obwodowego mostka termicznego przy kraw?dziach otworów okiennych poprzez monta? stolarki w warstwie ocieplenia
 • Likwidacja mostka cieplnego na styku p?yty balkonowej z wie?cem- izolacja specjalnymi elementami konstrukcyjnymi (ISOPRO®)Poprawa jako?ci klimatu wewn?trz domu

 • Zapewnienie nienaruszonej atmosfery wewn?trznej budynku - instalacja wentylacji mechanicznej i rekuperacji o wysokiej sprawno?ci oraz kot?y grzewcze kondensacyjne z zamkni?t? komor? spalania
 • Zapewnienie niewielkich dobowych waha? temperatury we wn?trzu - materia?y na ?ciany zewn?trzne zapewniaj?ce akumulacj? ciep?aDodatkowe zmniejszenie kosztów na energi?

 • W?a?ciwa architektura budynku
  - bry?a o korzystnym wspó?czynniku A/V, czyli kubatury do powierzchni przegród zewn?trznych
  - uwzgl?dnienie pasywnych zysków z energii s?onecznej - odpowiednie ukszta?towanie domu i zorientowanie wobec stron ?wiata
 • Mo?liwo?? zastosowania kolektorów s?onecznych do podgrzewania wody u?ytkowej
 • Wzmocnienie efektywno?ci dzia?ania rekuperacji poprzez zastosowanie gruntowego wymiennika ciep?a

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku