O nas

FONTIS 1

Swoj? dzia?alno?? nasza firma rozpocz??a w roku 1993, jako firma zajmuj?ca si? elementami wyko?cze? takimi jak : panele ?cienne , panele sufitowe, panele pod?ogowe , elewacje zewn?trzne PCV oraz elewacje typu Siding. W wyniku bardzo pr??nego rozwoju firmy rozszerzali?my swoje ofert? o ?wiadczenie us?ug wykonawczych zwi?zanych z oferowanymi produktami. W roku 1998 oferta Nasza powi?kszy?a si? o nowy asortymenty jakimi sta?y si? DRZWI I OKNA. Wówczas to zostali?my regionalnym Autoryzowanym Dealerem firmy PORTA - producenta drzwi najwy?szej jako?ci. W zwi?zku z tym i? PORTA bez w?tpienia by?a i jest liderem bran?y stolarki drzwiowej, wymogi stawiane Nam jako Autoryzowanemu Dealerowi zawsze by?y bardzo wysokie. Oferuj?c drzwi PORTA, ?wiadczymy Pa?stwu produkt najwy?szej jako?ci wraz z kompleksow? obs?ug? jak : FONTIS_BUSKO

 • wykonywanie profesjonalnych pomiarów, podczas realizowanych procesów budowlanych
 • wykonywanie autoryzowanych monta?y.

W wyniku coraz wy?szych wymogów stawianymi przez Naszych klientów, systematycznie zwi?kszali?my ofert?, staj?c si? regionalnym Autoryzowanym Przedstawicielem kolejnego producenta stolarki tj. GERDA oraz STALPRODUKT, jak równie? Autoryzowanym Dealerem producenta bram i ogrodze? Wi?niowski. Oczywi?cie nie bez znaczenia jest fakt i? Nasza firma dysponujemy wszystkimi niezb?dnymi akcesoriami, koniecznymi do uzyskania pe?nowarto?ciowych produktów gotowych do Pa?stwa u?ytku.

Zapraszamy do naszych salonów drzwiowych

IMG_0018 IMG_0022

 

IMG_03 IMG_0023

 

 

    Wykwalifikowanej kadry pracowników, którzy oferuj?c najwy?szej jako?ci produkty oraz us?ugi gwarantuj? Pa?stwu wysokie zadowolenie z obs?ugi. Proponowane przez nas rozwi?zania techniczne, jako?? wykonywanych us?ug, kompleksowe wykonywanie zamówie? oraz dba?o?? o ka?dego klienta spowodowa?o, ?e zaufa?y nam instytucje u?yteczno?ci publicznej i zak?ady us?ugowo-handlowe oraz liczna rzesza wiernych odbiorców prywatnych i ich znajomych. Zdobyte do?wiadczenie na rynku polskim staramy si? wykorzystywa? przy wspó?pracy z naszymi partnerami w krajach UNII EUROPEJSKIEJ

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY !!!


Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku