Wentylacja z odzyskiem ciep?a

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

LOGO_REKUPERATOROW

 

Jeste?my specjalistami w dziedzinie wentylacji i odzysku ciep?a dla domów jednorodzinnych. Dobieramy rozwi?zania zapewniaj?ce nie tylko zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych domu, ale tak?e dzia?aj?ce bezawaryjnie i zapewniaj?ce spokojny sen!

Odzysk ciep?a dla twojego domu!

 

DLACZEGO WARTO ZASTOSOWA? NASZE INSTALACJE ?

 

Zalety wentylacji z rekuperacj? :

Procentowy udzia? strat ciep?a

 • komfortowa wentylacja
 • oszcz?dno?? energii
 • najni?sze koszty eksploatacyjne (najta?sze filtry oraz minimalny pobór energii)
 • odzysk ciep?a do 84% 
 • eliminacja zawilgoce? pomieszcze? wywo?uj?cych rozwój grzybów i ple?ni
 • filtracja nawiewanego powietrza z kurzu i wi?kszo?ci py?ków wywo?uj?cych alergie.
 • skuteczne usuwanie przykrych zapachów
 • brak przeci?gów, ha?asu ulicznego
 • sta?y dop?yw ?wie?ego powietrza
 • znaczna oszcz?dno?? w kosztach ogrzewania
 • Procentowy_udzial_strat_ciepLa_w_budynku

   

  Zastosowanie wentylacji z rekuperacj? :
 • domy jednorodzinne
 • biura
 • salony fryzjerskie, kosmetyczne, fitness, solaria
 • sklepy, pawilony handlowe
 • puby, kawiarnie, restauracje
 • baseny
 • warsztaty
 • ma?e hale produkcyjne.
 • WSPÓLNY CEL

  Naszym celem jest dostarczanie najwy?szej jako?ci energooszcz?dnych instalacji wentylacyjnych opartych na najwy?szej klasy urz?dzeniach oraz materia?ach instalacyjnych, zapewniaj?cych maksymalny odzysk ciep?a oraz maksymaln? ?ywotno?c i bezawaryjno?? oferowanych przez nas urz?dze? i instalacji.

   

  RODZAJE CENTRALI

  Systemy wentylacyjne/ Standard:

  System dla ka?dego domu jednorodzinnego oparty na rekuperatorze z wymiennikiem przeciwpr?dowym o sprawno?ci powy?ej 95%, oraz ca?kowicie izolowanych przewodach wentylacyjnych. Instalacja zaprojektowana jest z uwzgl?dnieniem minimalizacji ryzyka powstania strat ciep?a na jej elementach, co zapewnia wysok? skuteczno?? pracy systemu.

  Pobór mocy centrali wentylacyjnej ograniczony jest do minimum. System mo?e by? zainstalowany w budynku wyposa?onym w dowolny typ ogrzewania. Sterowanie odbywa si? za pomoc? prze??cznika trójstopniowego.

  PREMIUM

  Systemy wentylacyjne/ Luxe

  System najwy?szej jako?ci, wyposa?ony w najnowszej generacji rekuperator z wymiennikiem przeciwpr?dowym o sprawno?ci powy?ej 95%, który zosta? wyposa?ony dodatkowo w unikatowy na polskim rynku system sterowania procesorowego wraz z panelem dotykowym oraz pe?n? automatyczn? obs?ug? urz?dze? dodatkowych, takich jak np. przepustnica gruntowego wymiennika ciep?a. Zalecany dla budownictwa pasywnego i energooszcz?dnego.

  System przystosowany jest do wyposa?enia dodatkowego w system ch?odz?cy ARTIC lub gruntowy wymiennik ciep?a jak równie? do wyposa?enia dodatkowego w system filtracyjny ALERGON. Mo?liwe jest równie? zastosowanie dodatkowego sterownika bezprzewodowego RBZ umo?liwiaj?cego bezprzewodowe sterowanie systemem wentylacyjnym.

  sterownik

   

  Systemy wentylacyjne/ Luxe Pro

  System zaprojektowany specjalnie do budownictwa pasywnego, wskazane jest równie? wykorzystywanie go w     budownictwie   energooszcz?dnym. Oprócz najwy?szej klasy rekuperatora o sprawno?ci powy?ej 95% system oparty jest na unikatowym rozwi?zaniu,   dotycz?cym kana?ów wentylacyjnych: wszystkie z??cza kana?ów systemu PRO wyposa?one s? w dodatkowe uszczelki gumowe systemu KEN-LOK®, zwi?kszaj?ce trwa?o?? i szczelno?? po??cze?, wymagan? w przypadku domów pasywnych. System LUXE PRO posiada dzi?ki temu zwi?kszon? trwa?o?? oraz skutecznie zabezpiecza nawet pojedyncze elementy instalacji przed przekazywaniem ewentualnych drga?.

   

  W ramach oferowanych instalacji wentylacji z odzyskiem ciep?a oferujemy Pa?stwu :

  • projekty
  • kompleksow? dostaw? niezb?dnych materia?ów i urz?dze? najwy?szej jako?ci
  • doradztwo w sprawach technicznych
  • monta? instalacji wentylacyjnych

   

  ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY !!!

   

  Newsletter

  Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
  Partnerzy


  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy
  • Partnerzy

  Gruntowe wymienniki ciepła

  |

  Wentylacja z odzyskiem ciepła

  |

  Ĺšwiadectwa energetyczne

  |

  RozwiÄ…zania konstrukcyjne

  |

  Projekty energooszczędne

  |

  Drzwi zewnętrzne

  |

  Drzwi antywłamaniowe

  |

  Kielce

  |

  Busko

  |

  Rekuperatory

  |

  Gruntowe wymienniki ciepła

  |

  Salony w Kielcach i Busku