Solary

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
sklogo

 

ENERGIA ZE S?O?CA

                       Od roku 1993 firma SONNENKRAFT pracuje nad mo?liwo?ciami oraz nieograniczonym potencja?em tkwi?cym w energii s?onecznej. Ju? kilkana?cie lat zajmuj? oni czo?owe miejsce na austriackim rynku w produkcji i monta?u instalacji solarnych. Wynik ten uwarunkowany jest produktami bardzo wysokiej jako?ci oraz zastosowaniem w nich najnowszych technologii, powoduj?cych i? urz?dzenia te s? niezawodne oraz efektywne nawet w najtrudniejszych warunkach. Ka?dy z produktów firmy SONNENKRAFT przechodzi seri? rygorystycznych kontroli zanim opu?ci centrum logistyczne, powoduj?cy tym samym ?e marka ta sta?a si? europejskim liderem innowacyjno?ci i jako?ci. Nawet najbardziej innowacyjna technologia jest tylko tak dobra jak jej wykorzystanie w praktyce. Dlatego w?a?nie w firmie SONNENKRAFT najwy?sz? uwag? przywi?zuje si? do wykorzystania systemów s?onecznych w codziennym u?yciu. Musz? by? one ?atwe w monta?u, bezawaryjne, ?atwe w u?ytkowaniu i d?ugowieczne. Ka?dy z Naszych klientów mo?e liczy? na indywidualne podej?cie do w?asnych potrzeb i liczy? na fachow? obs?ug?, po to aby zrealizowane instalacje spe?nia?y powierzone im funkcje i maksymalnie cieszy?y w u?ytkowaniu Naszych klientów.
 
 Systemy Nasze dostosowane odpowiednio do Pa?stwa potrzeb i posiadanych instalacji, mog? mie? bardzo wiele opcji zastosowania :
-darmowa energia s?u??ca do ogrzania wody u?ytkowej
-darmowa energia wspomagaj?ca ogrzewanie
-darmowa energia do ogrzania np... basenu

 

NASZE SYSTEMY

 

 

COMPACT :

Proste i kompaktowe rozwi?zanie: System COMPACT firmy SONNENKRAFT to idealne rozwi?zanie za przyst?pn? cen?.

ZALETY:
 • do 70 % pokryte zapotrzebowanie na ciep?? wod? u?ytkow?
 • krótki czas monta?u
 • perfekcyjny dobór komponentów
 • proste i niezawodne dzia?anie
 • idealny do ka?dego domu
compact

 

 

COMFORT :

COMFORT firmy SONNENKRAFT jest optymalnym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy szukaj? wydajnego i kompaktowego systemu solarnego.
 

ZALETY:

 • dla dobrze ocieplonych domów system pokrywa zapotrzebowanie: dla ogrzewania do 30%, dla c.w.u. do 80%
 • ?wie?a, higieniczna woda u?ytkowa (Modu? ?wie?ej Wody U?ytkowej)
 • proste przy??czenie do istniej?cego systemu
 • ma?y gabarytowo system
comfort

 

 

System COMFORT plus firmy SONNENKRAFT jest idealnym rozwi?zaniem dla najbardziej wymagaj?cych.

ZALETY:
 • w dobrze zaizolowanych budynkach pokrycie zapotrzebowania: dla c.o. do 50% oraz c.w.u. do 80%
 • ?wie?a, higieniczna woda u?ytkowa (Modu? ?wie?ej wody u?ytkowej) a? do trzech gospodarstw
 • krótki czas monta?u dzi?ki gotowym modu?om ?wie?ej wody oraz warstwowemu ?adowaniu
 • optymalna sprawno?? poprzez wykorzystanie lanc do warstwowania wody
comfort_plus

COMFORT XL:

System COMFORT XL firmy SONNENKRAFT gwarantuje maximum korzy?ci w zakresie obs?ugi du?ych obiektów.

ZALETY:
 • pokrywa ok. 30 – 70 % zapotrzebowania na ciep?? wod? u?ytkow?
 • proste pod??czenie dogrzewania oraz ogrzewania basenu
 • ?wie?a, higieniczna woda u?ytkowa (Modu? ?wie?ej Wody U?ytkowej)
 • niezawodna jako??, niski pobór energii elektrycznej

 

comfort_XL

 

 

MAXI:

Ogrzewanie s?oneczne MAXI firmy SONNENKRAFT z centralnym buforem oraz stacjami domowymi, jest idealnym rozwi?zaniem dla budynków wielorodzinnych gwarantuj?c maximum sprawno?ci.

ZALETY:
 • dla dobrze ocieplonych domów system pokrywa zapotrzebowanie:
  dla ogrzewania ok. 25 – 30 %, dla c.w.u. ok. 50 – 70 %
 • idelanie nadaje si? do dodatkowego wspomagania ogrzewania
 • najwy?sza sprawno?? dzi?ki dwóm obiegom wody grzewczej
 • najwy?sze uzyski energii dzi?ki warstwowemu ?adowaniu
 • ?wie?a, higieniczna ciep?a woda poprzez ci?g?e podgrzewanie (Modu? ?wie?ej Wody)

 

MAXI

 

VAKUUM:

Systemy VACUUM zapewniaj? wysoki uzysk energetyczny nawet przy niskich temperaturach zewn?trznych.

ZALETY:
 • Dla dobrze zaizolowanych domów system pokrywa zapotrzebowanie: dla ogrzewania do 50%, dla ciep?ej wody do 80%
 • ?atwy i szybki monta?
 • proste przy??czenie do istniej?cego systemu
kolektory
vacuum

 

 
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
sklogo
Załączniki:
Pobierz plik (Kolektory pró?niowe.pdf)Kolektory_prozniowe_ogolne_informacje[ ]218 Kb2010.03.01 22:43
Pobierz plik (Kolektory.pdf)Kolektory_plaskie_ogolne_informacje[ ]4265 Kb2010.03.01 22:43
Pobierz plik (Modu? ?wie?ej wody u?ytkowej.pdf)Modul_swiezej_wody_uzytkowej[ ]169 Kb2010.03.01 22:44

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku