?wiadectwa energetyczne

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MA?OPOLSKIE AGENCJI ENERGII I ?RODOWISKA Sp. z o. o.

 

 • Audyty energetyczne

Wykonujemy audyty energetyczne dla wszystkich zainteresowanych racjonalnym wykorzystaniem energii i zmniejszeniem kosztów eksploatacji obiektu. Nasza oferta obejmuje wykonanie:

 • audytu energetycznego budynku
 • audytu energetycznego sieci cieplne
 • audytu energetycznego ?ród?a ciep?a    

Pozytywnie zweryfikowany audyt b?dzie stanowi? dla Pa?stwa podstaw? do udzielenia kredytu, którego sp?ata nast?puje ze zmniejszenia kosztów energii. Poza tym uzyskaj? Pa?stwo z Banku Gospodarstwa Krajowego premi? termomodernizacyjn? w wysoko?ci 25% zaci?gni?tego kredytu wraz z odsetkami. Nasi specjali?ci udziel? Pa?stwu porad w zakresie warunków jakie trzeba spe?ni?, aby mo?na by?o skorzysta? z takiej premii. O kredyt mog? ubiega? si? w?a?ciciele lub zarz?dcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania lub  budynków wykorzystywanych przez jednostki samorz?du terytorialnego do wykonania zada? publicznych

 •  Doradztwo energetyczne

 

 • opracowania przedinwestycyjne zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami prawa
 • informacje o dost?pnych ?rodkach na finansowanie inwestycji z zakresu poszanowania energii,
 • opracowania uwzgl?dniaj?ce mo?liwo?ci wykorzystania odnawialnych ?róde? energii
 • inwentaryzacje architektoniczne w zakresie niezb?dnym do wykonania audytu.
 • pomoc w wyborze optymalnych rozwi?za? technicznych wp?ywaj?cych na zmniejszenie zu?ycia energii oraz ograniczenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie w tym:

            -dobór ?ród?a ciep?a oraz systemu ogrzewania,

            - wybór technologi ocieplenia przegród budowlanych,

            - wskazanie optymalnych grubo?ci termoizolacji,

            - wybór rodzaju okien,

            - wybór systemu wentylacji,

           
 •  kompleksowo zajmujemy si? zagadnieniami zwi?zanymi z oszcz?dno?ci? energii

 

 • Kompleksowe projekty termomodernizacji 

Wykonujemy kompleksowe projekty termomodernizacji budynków:

 • projekty wymiany stolarki i ?lusarki budowlanej,
 • projekty docieple? budynków wraz z kolorystyk? elewacji,
 • projekty instalacji wewn?trznych budynków,
 • projekty kot?owni,
 • projekty instalacji wykorzystuj?cych ?ród?a energii odnawialnej,
 • inwentaryzacje architektoniczne i wielobran?owe, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

 

 • Pomoc w pozyskiwaniu ?rodków na termomodernizacj? 

 Funduszy na termomodernizacj? budynków pozyskujemy dla Pa?stwa w ramach:

 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych
 • dotacji i po?yczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
 • ?rodków Banku Ochrony ?rodowiska finansowania przez stron? trzeci? ESCO
 • dotacji z EkoFuduszu
 • Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 • System Zarz?dzania Energi? w Budynkach U?yteczno?ci Publicznej

System zarz?dzania energi? (SZE) to program wdra?ania racjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach u?yteczno?ci publicznej. Stworzony zosta? z my?l? o w?a?cicielach wi?kszej liczby budynków, którzy dzi?ki niemu b?d? mogli osi?gn?? konkretne korzy?ci. System sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:

 • Szkolenie dla administratorów budynków,
 • Ankiety dotycz?ce poszczególnych budynków,
 • Przegl?dy budynków,
 • Internetowa baza danych,
 • Analiza danych.

 

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku