Rozwi?zania konstrukcyjne

Jaki materia? wybra? ?   
 

silikat_gra         

            logo_grupa

                                                         

Natura i zdrowie

Silikaty czyli wyroby wapienno-piaskowe (wapienno-krzemowe) s? produkowane wy??cznie z naturalnych surowców takich jak piasek (90%), wapno (7%) oraz woda (3%). Podczas produkcji piasek i wapno nasycone par? wodn? twardniej? tworz?c „sztuczny kamie?” o du?ej wytrzyma?o?ci.
Silikaty s? wyrobami ekologicznymi, nie emituj? ?adnych szkodliwych zwi?zków, a pod wzgl?dem promieniotwórczo?ci naturalnej zaliczane s? do najbezpieczniejszych materia?ów budowlanych. Podczas produkcji nie s? dodawane jakiekolwiek surowce czy zwi?zki chemiczne szkodliwe dla ?rodowiska naturalnego. Materia? po rozbiórce mo?e by? zmielony i ponownie u?yty do produkcji, natomiast umieszczony w gruncie jako gruz nie powoduje jego ska?enia. Silikaty s? materia?em o najni?szym poziomie zawarto?ci szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych – kilkakrotnie ni?szym od tego którym charakteryzuj? si? inne popularnych materia?y budowlane.

Wytrzyma?o??

 Silikaty maj? najwy?sz? wytrzyma?o?? na ?ciskanie spo?ród materia?ów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ?cian murowanych, zapewniaj?c maksymalne bezpiecze?stwo u?ytkownikom budynków. Najcz??ciej produkowane s? w klasach wytrzyma?o?ci 15MPa, 20MPa, 25MPa. Je?eli jest taka potrzeba, na zamówienie mo?na wyprodukowa? bloczki w wy?szych klasach – nawet 35 MPa. Mo?na z nich wznosi? budynki o wysoko?ci nawet do kilkunastu kondygnacji, bez potrzeby wzmacniania elementami ?elbetowymi. Odpowiedni? sztywno?? konstrukcji budynku zapewnia si? poprzez prawid?owe wykonanie po??cze? ?cian i sztywno?? stropów.

Du?a wytrzyma?o?? na ?ciskanie ma równie? znaczenie w niskich budynkach, mo?na projektowa? du?e przestronne pomieszczenia bez konieczno?ci znacznego pogrubiania ?cian. 

Izolacyjno?? akustyczna

Ochrona przed ha?asem jest wymaganiem, które musi by? spe?nione w ka?dym budynku, a w szczególno?ci w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Z silikatów mo?na w ?atwy sposób wybudowa? ?ciany budynku o wysokiej izolacyjno?ci akustycznej, gwarantuj?c cisz? wewn?trz pomieszcze?. Izolacyjno?? akustyczna ?cian ro?nie wraz z ich mas?, dlatego du?a masa silikatów jest ich wa?n? zalet?. Aby spe?ni? obowi?zuj?ce wymagania normowe (np. 50dB dla ?ciany mi?dzymieszkaniowej) jednowarstwowa ?ciana wewn?trzna rozdzielaj?ca powinna mie? grubo?? minimum 24cm przy zastosowaniu bloczków dr??onych SILIKAT N24, SILIKAT N25 oraz 18cm przy zastosowaniu bloczków SILIKAT A. Zastosowanie elementu murowego SILIKAT A PLUS grubo?ci 18cm daje mo?liwo?? osi?gni?cia izolacyjno?ci akustycznej na poziomie powy?ej 53dB, przy grubo?ci 25cm mo?na osi?gn?? izolacyjno?? akustyczn? na poziomie R’A1 ok. 57 dB. Wszystkie rodzaje ?cian zewn?trznych wykonanych w systemie Nowoczesne SILIKATY spe?niaj? wymagania ochrony przed ha?asem stawiane przed ?cianami zewn?trznymi. 

Akumulacja ciep?a

?ciany z silikatów bardzo dobrze akumuluj? ciep?o, umo?liwiaj?c zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w zimie przy spadku, a latem przy wzro?cie temperatur na zewn?trz budynku. Swoj? dobr? zdolno?? do akumulacji ciep?a zawdzi?czaj? swojej du?ej g?sto?ci od 1400 do 2000 kg/m3.

W zimie dok?adne przewietrzenie pomieszcze? w prawid?owo ogrzanym budynku ze ?cianami z silikatów nie powoduje obni?enia temperatury powietrza, a w przypadku przerw w ogrzewaniu zmagazynowane w ?cianach ciep?o przez d?ugi czas gwarantuje utrzymanie temperatury w pomieszczeniach. 

Niska nasi?kliwo??

Niska nasi?kliwo?? silikatów (oko?o 16%) pozwala na wykonanie z silikatów ?cian elewacyjnych. Wi?kszo?? materia?ów budowlanych stosowanych do wykonywania ?cian nale?y mo?liwie szybko otynkowa?. ?ciany zewn?trzne z silikatów mo?na bez obaw pozostawi? jako nieotynkowane. Nie ulegn? one degradacji pod wp?ywem czynników atmosferycznych. O tym, ?e silikaty mo?na stosowa? bez ogranicze? w ?rodowisku mokrym i wilgotnym mówi Polska Norma PN-B-03002:2007.

Mrozoodporno?? oraz bezpiecze?stwo po?arowe

 Silikaty, s? materia?em odpornym na dzia?anie czasu i warunków klimatycznych. Odznaczaj? si? wysok? trwa?o?ci? okre?lan? jako odporno?? na cykliczne zamra?anie i odmra?anie (50 cykli), a wi?c doskonale nadaj? si? do wznoszenia nieotynkowanych ?cian zewn?trznych. Mury z silikatów mo?na pozostawi? nieotynkowane, poniewa? warstwa elewacyjna jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne w ci?gu ca?ego roku.
Silikaty s? materia?em niepalnym o najwy?szej klasie reakcji na ogie? A1 (wyroby zaliczane do klasy A1 musz? spe?nia? najostrzejsze wymagania stawiane wyrobom budowlanym).
?ciany wykonane z silikatów nie bior? udzia?u w rozwoju po?aru w ?adnej jego fazie nawet w po?arze rozwini?tym. Podczas po?aru nie wydzielaj? si? ?adne substancje szkodliwe. Nie wyst?puje ryzyko rozgorzenia, powstania p?on?cych kropli.

 

Nasza oferta :

Załączniki:
Pobierz plik (katalog_techniczny_2009.pdf)katalog_techniczny_2009.pdf[Katalog oferowanych produktów]1567 Kb2009.10.24 16:48

Newsletter

Je?li chcesz by? na bie??co z nowo?ciami w Fontis1 oraz informacje o promocjach - zapisz si? do naszego newslettera.
Partnerzy


 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Wentylacja z odzyskiem ciepła

|

Ĺšwiadectwa energetyczne

|

RozwiÄ…zania konstrukcyjne

|

Projekty energooszczędne

|

Drzwi zewnętrzne

|

Drzwi antywłamaniowe

|

Kielce

|

Busko

|

Rekuperatory

|

Gruntowe wymienniki ciepła

|

Salony w Kielcach i Busku